Czwartek, 19 październik 2017 r.
Michaliny, Michała, Piotra
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Przyjaźń jest najsłodszą słodyczą tej ziemi.

Św. Augustyn
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości październik 2010 r.
2010-10-04
Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w Akademii Obrony Narodowej

Inauguracja Nowego Roku Akademickiego w AON rozpoczęła się uroczystą Mszą św. w kościele garnizonowym pw. św. Rafała Kalinowskiego w Rembertowie w intencji kadry, pracowników i studentów AON.

Mszy św. koncelebrowanej z udziałem ks. kan. kmdra por. Ryszarda Preussa i por. Artura Samsela przewodniczył ks. proboszcz kan.ppłk. Mariusz Śliwiński. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kan. kmdr por. Ryszard Preuss. W kazaniu ks. kapelan mówił o zagrożeniach moralnych, etycznych, cywilizacyjnych, o dyktaturze relatywizmu, o zgubnych ideologiach współczesnych jakie pojawiają się w świeci i w Ojczyźnie, do których nawiązuje Papież Benedykt XVI w swoich wystąpieniach i przedstawił postać nowego błogosławionego kardynała Johna Newmana, którego beatyfikował Ojciec święty Benedykt XVI podczas swojej wrześniowej pielgrzymki do Wielkiej Brytanii.

Błogosławiony kard. John Newman przemawia do nas współczesnych jako wybitny intelektualista, wybitny myśliciel i człowiek głębokiej wiary. Jest on czytelnym znakiem człowieka wiary, człowieka poszukującego prawdy. Domagał się od współczesnych poszukiwania prawdy, odwoływał się do sumienia, które jest głosem autorytatywnym  i prowadzi do prawdy, która wyzwala i prowadzi do odkrycia Tego Który jest „Drogą, Prawdą i Życiem” . Ks. kapelan przywoływał słowa Sługi Bożego Jana Pawła II o wymaganiu od siebie, o odpowiedzialności za swoje życie, za jego przyszły kształt, za kształtowanie właściwej hierarchii wartości, za właściwe kształtowanie sumienia, stąd zdobywanie wiedzy

 

i umacnianie wiary – to zadanie jakie wyznacza Pan Bóg każdemu z nas.
Na koniec ks. kapelan złożył życzenia kadrze naukowej, pedagogicznej i studentom oddając ich pod opiekę Matki Bożej Hetmanki i błogosławionego kard. Johna Newmana.

Zgromadzonych w auli zaproszonych, przybyłych gości powitał Rektor-Komendant Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. dr inż. Romuald Ratajczak.

Na uroczystość inauguracji Nowego Roku Akademickiego w AON udział wzięli m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Nowak, Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, Sekretarz Stanu w MON Czesław Piątas, Szef Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Cieniuch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. dr hab. Stanisław Koziej, Dowódcy Sił Zbrojnych, Dyplomaci, Rektorzy Wyższych Uczelni Wojskowych, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego dr Ewa Trojanowska, Senat AON, kadra kierownicza, naukowa, dydaktyczna, studenci. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego reprezentował Administrator Diecezji Polowej WP ks. prałat płk Sławomir Żarski, ks. proboszcz parafii garnizonowej pw. św. Rafała Kalinowskiego kan. ppłk Mariusz Śliwiński, ks. kan. kmdr por. Ryszard Preuss kapelan Nw OSG, ks. por.
Artur Samsel kapelan AON. W uroczystości udział wzięli także Biskup Polowy WP Ordynariatu Prawosławnego Jerzy Pańkowski oraz Biskup Polowy Duszpasterstwa Wojskowego Wyznania Ewangelickiego ppłk. Mirosław Wola.

W mowie powitalnej mówił o strategii rozwoju AON na kolejne lata, której wyznaczył 6 celów: osiągnięcie oczekiwanej pozycji AON w systemie edukacji wyższej; opanowanie najwyższych standardów w nauce; uzyskanie najwyższej jakości kształcenia i wychowania studentów; doskonalenia zarządzania uczelnią; rozwinięcie współpracy z otoczeniem; racjonalizowanie infrastruktury i gospodarki finansowej.

Chór Reprezentacyjny WP. Wykonał tradycyjne „ Gaudeamus igitur..” a orkiestra wykonała Pieśń Rycerską...rektor-Komendant oznajmił uroczyście Rok Akademicki 2010/2011 za rozpoczęty...

Podczas uroczystości nadane zostały stopnie naukowe w dziedzinie nauk wojskowych : doktora habilitowanego 3 osobom, doktora 26 osobom. Wyróżnionym studentom I rocznika zostały wręczone indeksy. Gratulacje, dyplomy oraz indeksy osobiście wręczył prezydent RP Bronisław Komorowski w asyście Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha i Rektora-Komendanta AON gen. dyw. dr. inż. Romualda Ratajczaka.

W swoim wystąpieniu Minister Obrony Narodowej podkreślał, ze profesjonalna Armia potrzebuje profesjonalnej uczelni oraz o współpracy międzynarodowej AON.

Orkiestra wykonała Pieśń Wojska Polskiego...

Prezydent RP, w swoim wystąpieniu mówił m.in., że Bezpieczeństwo to nie jest stan ale ciągły proces, nad którym trzeba ciągle pracować. Aria wówczas będzie skuteczna, kiedy będzie się wciąż modernizowała i szkoliła.

 

W uroczystości udział wziął Batalion Reprezentacyjny WP, Orkiestra Dowództwa Wojsk Lądowych oraz Chór Reprezentacyjny Zespołu Artystycznego WP.

ks. kan. kmdr por. Ryszard Preuss
 kapelan Nw OSG

Kazanie na Inaugurację Roku Akademickiego w Akademii Obrony Narodowej (ks. kan. kmdr por. Ryszard Preuss)

Magnificencjo Panie Generale Rektorze- Komendancie Akademii Obrony Narodowej, Czcigodny Senacie, Księże Proboszczu Mariuszu, Ks. Kapelanie Arturze, panowie oficerowie wykładowcy i pracownicy Akademii, drodzy studenci!

Na Domu Długosza w Krakowie średniowieczni ludzie nauki umieścili napis ”Nil est in homine bona mente melius” – „Nie ma w człowieku nic lepszego nad dobrą myśl”.

Jest to mądra maksyma. Oto bowiem z dobrej myśli rodzi się dobre słowo i dobry czyn, dobre życie a zdobywana wiedza winna nas czynić lepszymi, winna przyczynić się do rozwoju naszego człowieczeństwa, piękna naszej osobowości.

 

Zdobywanie wiedzy o świecie, o człowieku to nie tylko ciekawość. W naszej dociekliwości życiowo-intelektualnej leży troska o to, aby być lepszym człowiekiem oraz troska o dobro drugiego, o dobro wspólne w wymiarze społecznym, narodowym i ogólnoludzkim.

Należymy do tego świata i do Pana Boga. Prawdziwa wiedza złączona z religijną wiarą staje się mądrością. Stąd odniesienie naszego życia do Boga; stąd troska o nasze życie duchowe. Sprowadza się ona do zdobywania wiedzy czyli prawdy o świecie i o człowieku – /prawdy przyrodzonej /oraz zdobywania religijnej wiary – /prawdy nadprzyrodzonej/, która łączą nas z Bogiem i kształtuje nasze życie.

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II naszego Rodaka , Mądrego Nauczyciela i Dobrego Pasterza. Za kilka dni obchodzić będziemy kolejny 10 Dzień Papieski pod hasłem:” Jan Paweł II – Odwaga świętości”. Jan Paweł II mówił do młodych: „Chrystus... jest Tym, który dokonał zasadniczego przewrotu w rozumieniu życia.

Dając życiu właściwy sens, Jezus Chrystus uczył swoim słowem a jeszcze bardziej przykładem, ze jest ono próbą... Jest to próba myśli... serca, i woli, próba prawdy i wolności. Pojęcie próby łączy się z pojęciem odpowiedzialności. Pojęcie próby i odpowiedzialności. Przyjmijcie oba te pojęcia a raczej obie te rzeczywistości, jako element budowania waszego człowieczeństwa. To wasze człowieczeństwo jest już dojrzałe ale równocześnie jeszcze młode. Znajduje się w fazie kształtowania ostatecznego projektu życia. Wypada ona właśnie na lata akademickie, na czas wyższych studiów...Te próbę trzeba przyjąć z odpowiedzialnością. Jest to odpowiedzialność osobista: za moje życie, za jego przyszły kształt, za jego wartość – równocześnie społeczna : za sprawiedliwość i pokój, za ład moralny własnego rodzimego środowiska, społeczeństwa, za autentyczne dobro wspólne. Człowiek, który ma świadomość sensu życia, nie burzy ale buduje przyszłość. Uczy nas tego Chrystus.... /Por. Przemówienie do młodzieży I pielgrzymka do Polski 1979 r. /Nasz Dziennik nr 220/2010 s.16. Te słowa odnoszą się do każdego z nas do wykładowców, pracowników, do nas kapelanów, do studentów.
Trzeba mieć właściwą hierarchię wartości.. Stąd wiedza i wiara....To jest nasze życiowe zadanie, które wyznacza nam, które wyznacza każdemu z nas Bóg.

Niedawno na rynku księgarskim w Polsce ukazała się książka Stefana Meetschena, niemieckiego dziennikarza żyjącego w Polsce pt. ”Europa bez Chrystusa”/Por. Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2009/.
Sprawy poruszane w książce dotyczą przyszłości chrześcijaństwa w Europie i samej cywilizacji zachodniej. Autor książki pisze w niej m.in., że na scenę Europy wkroczyła nowa generacja, wypowiadająca wojnę wszystkim tradycyjnym autorytetom Europy. Kościół i jego instytucje były i są dla tego pokolenia czymś najgorszym co można sobie wyobrazić. Dlatego przeciwko niemu skierowali całą swoją agresję, budując cywilizację śmierci, której służy: polityczna poprawność, feminizm, aborcja, eutanazja, homoseksualizm, atak na tradycyjną instytucję małżeństwa i rodziny, zepchnięcie religii, wiary chrześcijańskiej do sfery prywatności, usunięcie jej z przestrzeni publicznej. A widzimy wyraźnie, że trendy te wkraczają do Polski i co więcej znajdują aprobatę u niektórych polityków, dziennikarzy, w mediach. Wiemy jaka rolę przed tą zgubną ideologią odgrywa Kościół, dlatego tak jest, przez niektóre środowiska, zwalczany, atakowany...

Ojciec święty Benedykt XVI poruszał te tematy podczas swojej wrześniowej pielgrzymki do Wielkiej Brytanii. Wyraźnie podkreślał znaczenie ewangelizacji kultury, szczególnie w naszych czasach, kiedy relatywizm zagraża prawdzie o człowieku.... i ukazał drogi ich rozwiązania. To powrót do Boga, do Chrystusa i Jego nauki. Przykładem nam może być nowy błogosławiony, którego beatyfikacji dokonał ojciec święty Benedykt XVI w Birmingham 19 września br. – bł. Kardynał John Newman – żył w latach 1801 – 1890. Jest on czytelnym znakiem człowieka wiary, człowieka poszukującego prawdy.

Szukał jej w sytuacji przemian, nowoczesności, która w XIX wieku zaczęła wkraczać na scenę europejską szczególnie mocno w postaci choćby ideologii scjentyzmu - przekonania, że nauka będzie nową eschatologią człowieka. Wielki niepokój wówczas wywołała teoria ewolucji. W takich czasach ks. kardynał Newman szukał pojednania wiary i rozumu, intelektu i moralności.

W dzisiejszym świecie Zachodnim i nie tylko pojawia się nurt głoszący, że pod względem moralnym, etycznym człowiek powinien dostosować się do swoiście rozumianej współczesności. W XIX wieku nazywało się to „szerokim spojrzeniem” czyli uległością wobec wszelkich poglądów, byle „naukowo” uzasadnionych, powtarzam „naukowo” uzasadnionych.
Mówi się, że historia się lubi się powtarzać. To prawda, bo cóż to niektórzy dziś próbują „naukowo” uzasadnić?

Oto w opublikowanej, niedawno, bo 9 września br., książce „The Grand Design” / Wielki projekt/,słynny fizyk i kosmolog Stephen Hawking stwierdził, że Bóg nie stworzył wszechświata. „Ponieważ istnieje takie prawo jak grawitacja, wszechświat może powstać

 

i będzie powstawał z niczego. To spontaniczna kreacja jest przyczyną, w wyniku której raczej istnieje coś niż nic, w wyniku której my istniejemy. Nie ma żadnej potrzeby, by przywoływać tu Boga, który stworzył wszechświat”, czytamy we fragmentach tej książki, o której pisała większość światowych mediów. Wypowiedź ta wywołała ogólnoświatowe oburzenie – nie tylko wśród wierzących lecz także wśród wielu ateistów. /Por. Newsweek Polska nr 38, 19.09.2010, s.17/.
My mówimy, że nie ma takiej teorii naukowej, która stoi w konflikcie z wiarą.
„Nauka i wiara mogą pozostawać w harmonii, a najnowsza książka Stephen Hawkinga, niczego tu nie zmienia, bo żadna wersja teorii naukowej nie jest zamachem na prawa Boże. Bóg działa poprzez prawa fizyki a one są wyrazem Jego aktu stwórczego”, komentuje arcybiskup Józef Życiński metropolita lubelski, filozof i teolog, wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego./Por. Jak wyżej s. 22/.
Tego uczył Jan Paweł II, warto sięgnąć do jego encykliki „Fides et ratio” / Wiara i rozum/.
I tego uczy nas bł. Ks. kard. John Newman.

Kiedy patrzymy na postać nowego błogosławionego widzimy, że był on wybitnym intelektualistą, wieloletnim profesorem w Oxfordzie. Po 44 latach życia z pobudek religijnych przeszedł z anglikanizmu na katolicyzm, pod koniec życia papież Leon XIII obdarzył go godnością kardynalską. Jest on symbolem uczciwości intelektualnej. W tym czasie dla wielu to był szok, kard. Newman miał wielu słuchaczy, którzy widzieli w nim wybitnego intelektualistę ale i człowieka głębokiej wiary. Stał się znakiem stałych chrześcijańskich zasad, które domagają się od człowieka jednoznacznej odpowiedzi, a wraz z odpowiedzią przemiany życia. Kiedy czytamy jego słynne kazania oxfordzkie i nie tylko te, to właśnie możemy dostrzec to ugruntowanie wiary w rozumie.

Dodajmy też, że ten nurt rozumowego tłumaczenia wiary proponuje również papież Benedykt XVI, który oprócz wiary wskazuje na rozum jako sposób poznania Pana Boga. Ojciec święty podkreśla bardzo mocno, że jest wiele rzeczy, które nas łączą na płaszczyźnie poznania racjonalnego. Dlatego wyniesienie do chwały ołtarzy kar. Johna Newmana to okazja do otwarcia oczu tym, którzy są racjonalnie uczciwi, którzy poszukują prawdy.

Newman uważał, że miejscem, w którym człowiek także doświadcza Boga i zarazem odczytuje prawdę jest sumienie. Wbrew rozpowszechnionym / dziś/ stanowiskom nie postrzegał sumienia jako wyznacznika subiektywnych przekonań jednostki, przeciwnie, widział w nim narzędzie, dzięki któremu człowiek rozpoznaje obiektywną moralna prawdę i nie jest skazany na gubienie się we własnych domysłach czy rozumowaniach. Sumienie jest w człowieku głosem autorytatywnym, który apeluje o posłuszeństwo. Ono prowadzi ludzi do prawdy, która wyzwala.
W setną rocznicę śmierci kard. Newmana w 1990 r. odbyło się w Rzymie sympozjum, w którym uczestniczył kard. Ratzinger. Swoje wystąpienie rozpoczął od wyznania, że Newman jest mu bliski od początku teologicznych studiów, czyli od 1946 r. W swoim referacie przyznał, że tym, co pociągnęło go w stronę konwertyty Newmana, było nauczanie o sumieniu. Kard. Ratzinger przypomniał, że w czasach nazizmu totalitarna partia postawiła siebie w miejsce ludzkich sumień./”Moim sumieniem jest Hitler mawiał Goering/.

Dzisiejszym zagrożeniem dla sumienia jest zjawisko, które kard. Ratzinger nazwał w swojej homilii tuż przed konklawe w 2005 r. „dyktaturą relatywizmu”. Ten relatywizm „ niczego nie uznaje za ostateczne i za jedyną miarę rzeczy uznaje tylko własne ja i jego zachcianki”.

Odbierając kapelusz kardynalski w 1879 r. w Rzymie, Newman wygłosił mowę, o liberalizmie. „Liberalizm jest doktryną, która twierdzi, że w religii nie istnieje żadna prawda pozytywna, ale że jedno credo jest równie dobre jak każde inne...Nie godzi się ona z uznaniem jakiejkolwiek religii za prawdziwą. Uczy ona, że wszyscy mają być tolerancyjni, gdyż wszystko jest kwestią opinii. Religia objawiona nie jest prawdą ale kwestią zapatrywania i gustu, nie jest obiektywnym faktem ani cudem, a każdy człowiek ma prawo do tego, by religia wyrażała to, co akurat mu się podoba”.
Ta przestroga, którą przed ponad 100 laty formułował Newman jest aktualna dziś. Żyjemy dziś w kulturze, w której dogmatem jest, że istnieje tylko moja i twoja prawda, ale nie istnieje coś, co jest po prostu prawdą. Założenie, że może istnieć obiektywna prawda, która do czegoś zobowiązuje, jest dziś traktowane jako nietolerancja i zarzewie dyskryminacji.

Swój referat kard. Ratzinger zakończył stwierdzeniem: ”Newman był jednym z największych nauczycieli Kościoła”. Dlaczego? „Ponieważ dotykał serca i jednocześnie oświecał rozum”. /Por. ”Kard. John H. Newman i Benedykt XVI...Ks. Tomasz Jaklewicz, w :”Gość Niedzielny” nr 37, 19 września 2010 r. s. 19-21 /.Na podstawie książki C.S.Dessain – „John Henry Newman. Pionier odnowy Kościoła”.

Kardynał Ratzinger wspominał wówczas, że podczas studiów seminaryjnych jego przyjaciel – /ks. Alfred Laepple/ – pisał pracę doktorską o teologii kard. Newmana i często rozmawiali na temat angielskiego hierarchy. Co więcej – to właśnie z dzieł kard. Newmana kleryk Ratzinger uczył się m.in. o świadomości i sumieniu a także o teologii personalizmu, co stało się później jednym z ważnych tematów Soboru Watykańskiego II. Ponadto sami wykładowcy w monachijskim seminarium nauczali studentów właśnie opierając się na dziełach kard. Newmana. Bez wątpienia wpłynęło to na duchową i intelektualna formację przyszłego papieża. To tłumaczy też fakt, dlaczego Benedykt XVI pragnął dokonać osobiście beatyfikacji kard. Newmana, choć zazwyczaj czyni to jego wysłannik. I tak się stało po raz pierwszy papież osobiście dokonał beatyfikacji. /Por. „Serce mówi do serca“, ks. Paweł Rytel-Andrianiu, w: Przewodnik Katolicki nr 38, 19.09.2010 s.18-21/.

John Newman, nowy błogosławiony, którego życie pragniemy na nowo odkryć a dziś jako błogosławionego pragniemy prosić o wstawiennictwo, przemawia do nas współczesnych jako wybitny intelektualista, wybitny myśliciel i człowiek głębokiej wiary, którego duchowe przesłanie jest wciąż niezwykle aktualne. Jak podkreślił Ojciec święty Benedykt XVI z okazji beatyfikacji, jego życie jest żywym świadectwem tego, że jedyną drogą dla rozumu jest otwarcie się, nawrócenie i posłuszeństwo Temu, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.
Jego życie i dzieło przypominają nam, że poszukiwanie prawdy jest jedną z najwspanialszych ludzkich przygód, z których nie wolno człowiekowi zrezygnować.
Uczył, że jeżeli przyjęliśmy prawdę Chrystusa, to nie może być rozdźwięku między tym, w co wierzymy a sposobem w jaki żyjemy. Każda nasza myśl, słowa i czyny muszą być ukierunkowane na chwałę Boga i szerzenie Jego królestwa...Od Boga wyszliśmy i do Niego wrócimy... /Przemówienie Benedykta XVI w londyńskim Hyde Parku 18.09.2010.Por. Wiadomości KAI nr 38/2010 s. 32/.

U progu Nowego Roku Akademickiego 2010/2011 do młodych pragniemy skierować następujące słowa: Droga młodzieży studencka!

Sługa Boży Jan Paweł II tak często mówił do młodych ; „Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali”. Mówił, że młodzi są przyszłością świata , narodu, Kościoła. „Od was zależy jutrzejszy dzień”. Przyjmijcie w duchu odpowiedzialności tę prawdę. I nieraz proście przez Maryję, abyście temu sprostali. Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię Polska. Jest to doświadczenie trudne. Chyba jedno z trudniejszych w świecie, w Europie, Kościele. Tego trudu się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności. Z tego trudnego doświadczenia, które nosi imię /nazwę/ Polska, można wydobyć lepszą przyszłość ale tylko pod warunkiem uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności ducha i siły przekonań. Bądźcie konsekwentni w swojej wierze. Bądźcie wierni Matce Pięknej Miłości. Zaufajcie Jej, kształtując waszą własną miłość... Niech Chrystus pozostanie dla was „Drogą. Prawdą, Życie”./Por. „Przemówienie do młodzieży... j. w./.

Te słowa dedykujemy młodym, dedykujemy naszym studentom, studentom Akademii Obrony Narodowej, w Roku jej 20 lecia istnienia dawnej Akademii Sztabu Generalnego. AON wita Was, jak co roku radośnie i z nadzieją. Wasza wiedza, umiejętności, doświadczenie, prawe sumienie, szlachetna postawa, to najważniejszy sens waszej pracy. Temu służą sale wykładowe, laboratoria, zasoby informacji, kadra uczelni. Cieszcie się z niepowtarzalnych studenckich lat. Niech będzie to czas doskonalenia charakterów, kształtowania sumień, zdobywania wiedzy i doświadczeń, to kapitał niezwykły, który pomoże wam godnie i mądrze żyć.

Drodzy Pracownicy Akademii!
Z nowym Rokiem Akademickim życzymy Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Życzymy satysfakcji z wysiłku   tworzenia uczelni o jakiej wszyscy marzą, uczelni zasobnej, przyjaznej dla efektywnej pracy i edukacji, bezpiecznej, szanowanej przez społeczność, atrakcyjnej dla młodych. Pragnę podziękować w imieniu kapelanów tym wszystkim pracownikom, których etyczne postawy i poczucie odpowiedzialności za swoją uczelnię stanowią dobry wzór dla innych.

Bł. kard. John Henry Newman w dziele “Idea uniwersytetu” pisał: że uniwersytet jest miejscem, w którym ludzie ze świata są przyspasabiani dla świata. Dodajmy nie tylko uniwersytet ale każda uczelnia także nasza.
Życzę tego przyspasabiania studentów ze świata dla świata.
Życzę najlepszych studentów: mądrych i dobrych, pracowitych i zaangażowanych, chętnie podejmujących kolejne wyzwania. Ta owocna współpraca niech będzie źródłem satysfakcji i kolejnych sukcesów.
Idźmy w nowy rok akademicki z Bożym Błogosławieństwem Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Niech Maryja Królowa Polski i Hetmanka oraz nowy błogosławiony kard. John Henry Newman otoczą nas swoja opieką... Szczęść Boże!

ks. kmdr por. Ryszard Preuss
kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

 
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;