Sobota, 21 październik 2017 r.
Celiny, Hilarego, Janusza
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Dbaj nie o to, co najprzyjemniejsze , lecz o to, co najlepsze.

Solon
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2013-01-29
Kościół Katolicki w Chinach – historia i współczesne problemy (Danuta Berezowska)

W ostatnim czasie dotarło do mnie wydawnictwo, które poświęcone jest problematyce religii w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego. Wydawnictwo to, w obliczu zbliżającego się dorocznego Zjazdu Papieskich Dzieł Misyjnych w dniach 6-7 lutego 2013 roku oraz ze względu na zawartość literacką oraz historyczną nie pozostawia czytelnika obojętnym. Jest to kwartalnik CHINY DZISIAJ wydawany przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, Polską Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego oraz Polską Prowincję Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Wszyscy misjonarze posługują w trudnych warunkach, czasami w atmosferze zagrożenia życia. Wiemy, jak wielu oddało życie za Chrystusa… Jednak jest region, który budzi szczególną troskę jeśli chodzi o wolność religijną. W oparciu o “Raport o wolności religijnej za rok 2011” opublikowany przez Urząd Państwa USA (Biuro ds. Demokracji, Praw Człowieka i Pracy), są to Chiny - druga pod względem wielkości (po USA) i najszybciej rozwijająca się gospodarka narodowa świata, osiągająca średnie tempo wzrostu 10% rocznie przez ostatnich 30 lat. Chiny są również największym eksporterem na świecie i drugim pod względem wielkości importerem. Satystyki i doniesienia gospodarcze są zadawalające, jednak naród chiński boryka się z problemami, o których władze niechętnie informują…

Biuletyn informacyjny CHINY DZISIAJ zawiera artykuły, które pozwalają na lepsze zrozumienie życia religijnego w Chinach, życia rodzinnego i społecznego wogóle, a także sytuacji chrześcijaństwa i problemów Kościoła katolickiego w czasach obecnych. Zajmuje się też historią powstawania struktur Kościoła katolickiego.

1 września 2012 roku rozpoczął się nowy rok formacyjny w seminariach Chin. 85 seminarzystów rozpoczęło drogę przygotowania do kapłaństwa. Ogółem do kapłaństwa przygotowuje się 486 seminarzystów, w 12 kanonicznie erygowanych seminariach regionalnych oraz w 5 – “tymczasowych o statusie misyjnym” Jaka czeka ich droga, gdzie rozpoczną swoją posługę po ukończeniu studiów seminaryjnych? Warto przyjrzeć się strukturze i hierarchii Kościoła katolickiego w Chinach oraz historii jej powstawania. W Chinach są 3 000 000 ochrzczonych i ok. 700 000 katechumenów, jest 5 000 kościelnych współpracowników, w tym 2 000 Chińczyków. Są oni wspierani konkretną pomocą 1260 zakonników i 6133 sióstr zakonnych. Ogromny wkład w głoszenie ewangelii w Chinach mają też liczne nowe zgromadzenia misyjne.

Hierarchia – jako słowo nie pojawia się w Piśmie Świętym, zarówno w Nowym jak i Starym Testamencie. Jednakże zawsze istniały grupy osób sprawujące w sferze religijnej funkcje kierownicze różnej rangi, podporządkowane z kolei swojemu zwierzchnikowi. Współczesna Encyklopedia Katolicka tak objaśnia słowo hierarchia: “…wyrażenie, które dosłownie oznacza: “święty porządek” i odnosi się do uporządkowania poszczególnych służb w Kościele ….(…). Uporządkowanie to bierze swój początek – wg przekonania wiernych - od Jezusa Chrystusa. Hierarchia konkretnie dotyczy diakonów, kapłanów, biskupów i papieża (…). Pan dzieli swój autorytet ze św. Piotrem i jego następcami, z apostołami i ich następcami, z prezbiterami i ich następcami w urzędzie kapłańskim, otrzymującymi swój autorytet w służbie wspólnocie od biskupa oraz z diakonami i ich następcami, których urząd został ustanowiony przez apostołów i którzy są do dyspozycji biskupa. Według wiary te trzy urzędy pochodzą od Boga”.

Wiara katolicka po raz pierwszy została przyniesiona do Chin w końcu XIII wieku przez Jana z Montecorvino i bł. Odoryka z Pordenone, a następnie przez cały wiek głoszona przez zakon franciszkański. Później zanikła, a pod koniec XVI wieku wznowiono jej nauczanie pod kierownictwem o. Alessandro Valignano oraz innych ojców Towarzystwa Jezusowego, do których później dołączyli franciszkanie, dominikanie, augustianie, lazaryścii oraz Księża Paryskiego Stowarzyszenia Misji Zagranicznych. W czasach współczesnych Kościół katolicki w Chinach umacnia się i wzrasta.

Hierarchia katolicka w Chinach została ustanowiona w 1946 roku. Papież Pius XII utworzył wtedy 20 prowincji Kościelnych, które obejmowały 99 diecezji, 38 wikariatów apostolskich i prefektur apostolskich.

W latach 50. XX wieku, na skutek przemian polityczno-społecznych w Państwie Środka hierarchia katolicka napotkała wiele problemów, ale nigdy nie przestała istnieć i nadal pełni swoje funkcje. W roku 1951 Ojciec Święty ustanowił nową prowincję kościelną – Tajwan, jako część ustanowionej hierarchii w roku 1946. Chociaż w lastach 60., a zwłaszcza podczas rewolucji kulturalnej Kościół patrząc z zewnątrz, całkowicie przestał funkcjonować, Papież Paweł VI nie opublikował żadnego dokumentu, który znosiłby hierarchię katolicką w tym kraju. Nigdy, od 1946 roku, nawet w najtrudniejszych dla Chin czasach, Stolica Apostolska nie ogłaszała znaczących zmian w statutach hierarchii katolickiej w Chinach, oprócz drobnych zmian, z których najważniejsza jest z 1978 roku, kiedy to Kongregacja Ewangelizacji Narodów nadała “pełnomocnictwa i przywileje dla kapłanów i wiernych Chin kontynentalnych. Jedna z części dotyczy udzielania sakramentu bierzmowania i upoważnia kapłana do udzielenia tego sakramentu “kiedy nie ma prawomocnego biskupa, albo gdy znajduje się on w miejscowości bardzo oddalonej, lub też jego przybycie jest niemożliwe”.

Istnienie katolickiej hierarchii w Chinach daje tamtejszemu kościołowi niezwykle ważną ochronę i jest ważnym krokiem do normalizacji stosunków dyplomatycznych pomiędzy Watykanem i rządem chińskim.

Jednak okoliczności oraz szczegóły ewangelizacji w Chinach znane są dopiero od XVI wieku. Powody były następujące: podczas gdy Jezuici w Pekinie podkreślali ważność dokumentów pisanych w komunikacji ze światem, misjonarze innych zgromadzeń na terenach wiejskich z rezerwą odnosili się do wydawania książek. Tłumaczenia były bardzo czasochłonne, drukarni było mało i były bardzo kosztowne. W negatywnym nastawieniu misjonarzy do tłumaczeń dodatkowo istotny był fakt, iż niewielka liczba ludności wiejskiej potrafiła czytać. Książki były ważne jako podręczniki lub materiały katechetyczne dla księży i zakonników, ale nie były w stanie dotrzeć do szerszych mas chrześcijan. Mimo wszystko członkowie Zgromadzenia Paryskich Misji Zagranicznych (MEP) oraz chińscy księża dość wcześnie zajęli się tłumaczeniem. Początki tłumaczeń sięgają pierwszych lat XVIII stulecia, wówczas ukazało się pierwsze tłumaczenie Nowego Testamentu. Jeden z tłumaczy, o. Jean Basset był także autorem dwóch katechizmów. Przetłumaczane na język chiński teksty były narzędziem pracy apostolskiej, chociaż w tym czasie brakowało słownictwa chrześcijańskiego w języku chińskim.Powstawała dopiero terminologia oraz wyrażenia dotyczące sakramentów, życia kościoła i modlitwy.Dla przykładu w prowincji Sichuan na określenie Ducha Świętego używano pojęcia “święty wiatr”. Brakowało intelektualistów, którzy przyjęli chrześcijaństwo i mogli być pomocni w tłumaczeniach. Dodatkowo, zagraniczni misjonarze, wśrod których dominowali Francuzi, Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy często ukrywali się z obawy przed prześladowaniami. Wszyscy porozumiewali się w języku łacińskim. Przesyłki pocztowe dla bezpieczeństwa powierzano zaufanym podróżnym, co ograniczało możliwość wymiany doświadczeń w zakresie życia nie tylko religijnego i codziennego, ale również - a może przede wszystkim - w dziedzinie słownictwa i terminologii chrześcijańskiej. Tak więc proces tworzenia nowego języka w odniesieniu do chrześcijaństwa przebiegał bardzo powoli. Nie bez znaczenia w tłumaczeniach były również dialekty oraz narodowość misjonarzy lub przynależność zakonna.

Rok 1924 był znaczący dla słownictwa chrześcijańskiego; podczas Synodu, biskupi zebrani z całych Chin ujednolicili słownictwo, katechizmy oraz podstawowe modlitwy w całym kraju, jednak upłynęło wiele lat, zanim zmiany te dotarły do wszystkich zakątków kraju.

Pierwsze tłumaczenie Biblii ukończono w roku 1968. Dokonał tego o. Gabriele Maria Allegra, franciszkanin (ur. 1907 r.), który po ukończeniu seminarium w Acireale i przyjęciu święceń kapłańskich w 1931 roku został wysłany na misje do Chin. Tam studiował język chiński i po 4 latach rozpoczął tłumaczenie Starego Testamentu z aramejskiego na chiński. Wybuch II wojny Światowej przerwał jego prace, stracił wówczas ponad połowę przetłumaczonego tekstu. W roku 1945, po zakończeniu wojny, założył w Pekinie Studium Biblicum Franciscanum. Zbliżał się rok 1949, kiedy proklamowano Chińską Republikę Ludową. Misjonarze zostali wydaleni lub zamknięci w więzieniach, wielu z nich zginęło śmiercią męczeńską. Kościół w dotychczasowej formie przestał istnieć, ale narod chiński zamieszkiwal nie tylko terytorium Chin kontynentalnych, ale także Tajwan, Hongkong, Singapur i inne kraje Azji. Zaistniała sytuacja spowodowała przeniesienie Studium Biblicum do Hongkongu. W swojej czterdziestopięcioletniej obecności misyjnej wśród narodu chińskiego o. Gabriele był aktywny nie tylko w dziedzinie naukowej. Był przede wszystkim misjonarzem żarliwej wiary, pokory i prostoty. Największe święta roku liturgicznego przeżywał najczęściej z trędowatymi. Zmarł w opinii świętości 26 stycznia 1976 roku.

29 września 2012 roku w bazylice katedralnej pw. Zwiastowania NMP w Acireale na Sycylii, skąd pochodził o. Allegry, odbyła się uroczysta beatyfikacja tego oddanego dla misji franciszkanina.

Wielu wspaniałych chrześcijan XX wieku znamy bardzo dobrze, innych znamy mniej lub nie znamy wcale. Na przestrzeni tych lat Kosciół odznaczył się w sposób szczególny w dziele misyjności i ekumenizmu. Historia Kościola XX wieku nie została jeszcze napisana. Jednak kiedy tak się stanie redaktorzy takiej historii niech nie zapomną o bracie mniejszym, błogosławionym Gabrielu Marii Allegrze, apostole narodu chińskiego, zasłużonym tłumaczu Pisma Świętego.

Danuta Berezowska
Opr.na podst. „Chiny Dzisiaj Religie Chrześcijaństwo Kościół”
Rok VII (2012) Numer 3-4 (24-25)

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;