Wtorek, 17 październik 2017 r.
Antonii, Ignacego, Wiktora
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Powierzcie Bogu wszystkie wasze zmartwienia, a On zatroszczy się o was.

Św. Piotr Apostoł
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Opracowania
2017-02-07
Wykaz kapelanów rzymsko-katolickich w wojsku rosyjskim (1832 - 1914) [oprac. Paweł Glugla]

Poniższe wykazy sporządzono według danych zawartych w Directorium Officii Divini ac Missarum... Archidioecesis Mohileviensis z lat 1831-1915. Tam też są podane krótkie życiorysy wszystkich metropolitów mohylewskich. Podawany rok oznacza czas objęcia stanowiska.

1. Przed podziałem wojska na straż wewnętrzną i armię polową (1832-1854)

Drugi okręg straży wewnętrznej: Konstanty Roselli, dom. 1832; Wincenty Dziekoński, dom. 1841, w 1859 odzn. krz. zł.
Archangielsk: Kajetan Więckiewicz, kan. lateran. 1859, Innocenty Wołodkowicz, bern., adm. 1851.
Astrachań: Eustachy Modzelewski, karmel. bosy, adm. 1843.
Car Kolada: Viator Zyźniewski, bern.
Czernihów: Benedykt Goylewicz, dom. 1833.
Ekaterynodar-Paszkówka: Joachim Kowalski, trynit. 1835.
Gory: Eugeniusz Ostaszewski, trynit. 1835, Alojzy Popiel, trynit. 1841.
Groźna (poligon): Bernard Jezierski, trynit. 1841, Florian Juszkiewicz, 1844.
Kazań: Wiktor Ulanowski, franc. 1835, Ostjan Galimski, bern., adm. 1836.
Kercza: Sperat Tomkiewicz, dom. 1849.
Kolonia wojskowa nowogródzka nr 3: Wincenty Dziekoński, dom. 1843.
Kusary: Bernard Grocki, bern. 1849.
Moskwa: Telesfor Grzegorzewski, bern., super., prob. paraf. ś.ś. ap. Piotra i Pawła, p.o. dziek., odzn. ord. św. Anny 3 kl. 1847.
Nikołajew: Ferdynand Koperski, franc., kpl. floty czarnomorskiej 1835, Zenon Jotkiewicz, mgr  teol., adm. 1847.
Nowogród: Franciszek Koncewicz, dom., adm. 1843.
Noworosyjsk: Kalinowski, dom. 1849, Dydak Samb849.
Orenburg: Kandyd Zielonka, dom.
Petersburg: Jerzy Szymanowski, kan. lateran., 1832 przy korp. kadetów.
Petrozawodzk: Herkulan Juszkiewicz, franc. 1833, Zublewicz 1844.
Połock: Bartłomiej Kutowski, franc. w korp. kadet., krz. zł. 1849.
Połtawa: Sykstus Boban, dom. 1835.
Sewastopol: Dydak Sambor, bern.
1847.
Smoleńsk: Samuel Kropp, bern. 1841, Augustyn Kuczyński, bern.1849, Benignus Lipień, bern., adm. 1851.
Stawropol: Bernard Jezierski, trynit. 1855.
Tambow: Sykstus Boban, dom. 1833, Benedykt Goylewicz, dom. 1835.
Tomsk-Ghanszuri: Bartłomiej Pruszkowski, trynit. 1836, Bernard Jezierski, trynit. 1859, Bartłomiej Pruszkowski 1859.
Tyflis: Karol Sebastjanowicz, trynit. 1833, super, w 1845 odzn. ord. św. Stanisława 3 kl., Franciszek Starewicz, mgr teol., 1859, dziek. Wojsk. na Kaukazie.
Ust-Łabińsk: Ferdynand Sienkiewicz, bern. 1859.
Woroneż: Benedykt Goylewicz, dom. 1849.
Władykaukaz: Iwo Zawadzki, bern. 1859.

Kapelanów do 1836 było tylko 6-u, w tym roku liczba się powiększa o 5-u, w 1844 jest już 14-u, w 1846 r. 16-u, w 1848 r. 17-u, a w 1850 r. notują już w wykazach 8-u zakaukaskich, w tym jednego dziekana w Tyflisie. Prócz wymienionych kapelanów pracowało jeszcze duchowieństwo miejscowe, obsługując drobne oddziały wojskowe, szpitale, korpusy kadetów, więzienia.

2. Po podziale na straż wewnętrzną i armię polową (1854 -1888)
Pierwsza liczba oznacza rok urodzenia, druga-święceń kapłańskich, trzecia-pełnienia funkcji. Pauza oznacza brak danych.

a. Kapelani straży wewnętrznej
1. Okręg
obejmował gubernie: ryską, rewelską i pskowską.
Służbę duszpasterską sprawowali w guberni ryskiej Stefan Kozłowski, dom., adm. w Rydze, 1806, 1831, 1852 (b. ryskiej) liwońskiej Łukasz Kolendo, dom., adm. w Rydze; rewelskiej (estońskiej); Augustyn Ewers, dom., adm. w Rewlu, 1820, 1834, 1846, Konstanty Łubieński, adm. w Rewlu, kan. kat. warszaw., 1825, 1849, 1860; pskowskiej Justyn Witkowski, adm. w Pskowie, 1810, 1834, 1846, Karol Sienicki, mgr teol., kpl. gimn. wojsk. w Połocku, Jan Wiliński, kand. teol. t-że, 1843, 1868, 1875.
2. Okręg obejmował gubernie: nowogródzką, twerską, moskiewską, jarosławską, włodzimierską i kostromską. Służbę duszpasterską pełnili w nowogródzkiej i twerskiej: Eljasz Barancewicz, mgr teol., 1834, 1860, —; Franciszek Sidorowicz, adm. i kpl. w Twerze, 1837, 1863, 1876; Wincenty Dziekoński, 1808, 1834, 1841; Jan Bortkiewicz, kand. teol., adm. w Nowogrodzie, 1824, 1848, 1854; Józef Kowalewski, 1833, —, 1857; w moskiewskiej, jarosławskiej, włodzimierskiej i kostromskiej: Telesfor Grzegorzewski, bern., super, i prob. ś. ś. ap. Piotra i Pawła w Moskwie, p. o. dziek., ord. św. Anny 3 kl., krz. zł., kpl. b. korp. piesz.; Apolinary Dowgiałło, mgr teol., adm., dziek. t-że, 1823, 1847, 1857; Jan Nowicki, kpl. wojsk, zakładów t-że, 1826, 1853, —; Stanisław Feliński, kan. hon. miński, św. Stan. 3 kl., krz. zł. i medal 1863—1864; Jan Bobkiewicz, mgr teol., kpi. wojsk, zakładów t-że, 1845, 1868, 1876.
3. Okręg obejmował gubernie: wołogodzką, archangielską i ołoniecką, gdzie pracowali: Innocenty Wołodkowicz, bern. zam. w Archangielsku, 1822, 1846, 1851; Juwenalis Jaźwicki, kapuc., adm. i kpl. t-że, 1815, 1847, 1860; Józef Kowalewski w Wołogdzie, 1832, 1846, —; Michał Ruczyński, kpl., adm. w Wołogdzie, 1834, 1862, —; Tytus Krassowski, adm. w Wołogdzie, 1833, 1862, 1872.
4. Okręg obejmował gubernie: niżegorodzką, symbirską, kazańską, wiatską, permską i samarską. Ostjan Galimski, bern. zam. w Kazaniu, 1806, 1831, 1838, w r. 1863 ord. św. Anny 3 kl. i św. Stan. 2 kl., krz. zł.; Jan Bobkiewicz, adm., kpl. t-że, 1845, 1868, 1870; Witalis Dębski, kand. teol., adm. t-że, 5843, 1868, 1878; Franciszek Szczetnikowicz, mgr teol., 1828, 1850, 1877; Bronisław Orlicki, wiceadm., kpl. wojsk. gimn. w Niżnim Nowogrodzie, 1840, 1866, —; Felicjan Kochanowski, mgr teol., adm., kpl. okr. kazańsk., krz. zł.,1839, 1866, 1884; Leon Dombrowski, wik. i kpl. wojsk. gimn. w Niżnym Nowogrodzie, 1832, 1856, 1872.
5. Okręg obejmował gubernie: penzeńską, saratowską, tambowską, woroneską i riazańską. Benedykt Goylewicz, zam. w Woroneżu, krz. zł., 1803, 1826, 1835; Bolesław Sławiński, adm. i kpl. wojsk. gimn. t-że; Feliks Grocholski, adm. t-że, 1835, 1861, 1880.
6. Okręg obejmował gubernie: smoleńską, kałuską, orłowską i tulską. Benignus Lipień, bern., zam. w Smoleńsku, 1796, 1823, 1851; Jerzy Wojczkus, zam. t-że, 1828, 1857, —; Hilary Zienkiewicz, kpl. wojsk. gimn. 1834, 1862, —; Kazimierz Hryniewski, mgr teol., kpl. wojsk. gimn. w Orle, a w r. 1869 w Omsku, 1838, 1864, —; Walerian Niechwiadowicz, mgr, krz. zł. t-że; Franciszek Obrompalski, wiceadm. i kpl. w Orle, 1828, 1854, 1873; Artur Sanicki, adm. i kpl. w Kałudze, 1842, 1867, 1877.
7. Okręg obejmował gubernie: czernihowską, połtawską, charkowską i kurską: Sykstus Boban, dom. zm. w Połtawie, w 1857 r., ord. św. Stan. 3 kl., 1805, 1831, 1836; Jan Nowicki, mgr teol., adm. w Charkowie, 1826, 1853, —; Sykstus Boban, adm. w Czernihowie; Jerzy Ławkis, adm. t-że. i kpl. charkowsk. okr. wojen., 1828, 1853, 1867.

b. Kapelani armii polowej
1. Korpusu orenburskiego:
Kandyd Zielonka, dom., adm. w Orenburgu, 1801, 1825, 1835; Paweł Latacz, 1824, 1851, 1861; Antoni Juszkiewicz, adm. w Orenburgu, 1830, 1855, 1862; Julian Wiwulski, adm. t-że, 1831, 1856, 1865.
2. Korpusu syberyjskiego detaszowanego, stacjonowanego częściowo w zachodniej Syberii, to jest w guberniach tobolskiej, tomskiej i w stepach kirgiskich: Hieronim Hrynczel, dom., adm. w Tomsku, 1804, 1829, 1835; Józef Engelhardt, adm. t-że, 1823, 1847, 1862, w r. 1867 ord. św. Stan. 3 kl. i krz. zł.; Justyn Zacharewicz, mgr teol., adm., kpl. t-że, 1835, 1859, —.
3. Korpusu syberyjskiego, stacjonowanego we wschodniej Syberii w gub. jenisejskiej: Wincenty Bielski, bern. adm. w Krasnojarsku, 1816, 1845, 1853; Józef Engelhardt, adm. t-że, krz. zł., 1823, 1847, 1861; Jan Pukień, adm. t-że, 1825, 1855, 1858.
4. Tegoż korpusu syberyjskiego, stac. również w części wschodniej Syberii w gub. irkuckiej, obwodzie jakuckim, a także w portach ochockim i petropawłowskim: Dezydery Haciski, bern., adm. w Irkucku, 1798,1824, —; Krzysztof Szwernicki, marianin, adm. t-że.
5. Korpusu grenadierskiego w gub.: nowogrodzkiej, pskowskiej i twerskiej: Jan Bortkiewicz, kand. teol., 1824, 1848, 1854.
6. Korpusu straży wewnętrznej, stac. w Wielkim Księstwie Finlandzkim: Augustyn Lutkiewicz, dom., adm. w Wyborgu, 1820, 1845, 1852; Władysław Marcinkiewicz, dom., adm. t-że, 1814, 1837, 1855; Alojzy Ambrożewicz, dom., adm. t-że, 1817, 1841, 1860, kpi. wojsk., czasowo stac. w Wielkim Księstwie Finlandzkiem; Ignacy Horbacki, adm. w Helsingforsie, 1830, 1853, 1856.
7. Szóstego pieszego korpusu w Moskwie: Telesfor Grzegorzewski, bern., p. o. dziek., kpl. 2 okr. i 6 piesz. korp., ord. św. Anny i krz. zł.
8. Posiłkowego korpusu konnego: Jan Bohuszewicz, kand. teol., adm. w Charkowie, 1828, 1851, 1852; Wincenty Urbanowicz, dom.,1826, 1849, 1854; Jan Nowicki, adm. w Charkowie, 1826, 1853, 1861.
9. Drugiej lekkiej dywizji konnej gwardii oraz 2 okr. wojsk. kolon. w gub. nowogródzkiej: Wincenty Dziekoński, 1808, 1834, 1841.
10. Floty bałtyckiej w Kronsztadzie: Alojzy Ambrożewicz, dom., adm. w Kronsztadzie, 1816, 1840, 1853; Wincenty Przyjałgowski, adm. t-że, 1818, 1845, 1857; Konstanty Wróblewski, p. o. adm. i kpl. wojsk. ląd. i morsk., 1831, 1856, 1886.

c. W Królestwie Polskim (1861-1888)
Dziekan Antoni Kaczanowski, mgr teol., w 1867 kan. hon., ord. św. Stan. 2 kl., św. Anny 3 kl., med. i krz. zł. 1863-1864, 1828, 1852, 1857.
4 dyw. piech. Hugon Godecki, 1834, 1857, 1860; Konstanty Wakulewicz, mgr teol., kan. hon., ord. św. Anny i med. 1863—1864, 1837, 1861,1861; Kazimierz Hryniewski, mgr teol., ord. św. Stan. 3 kl., stac. Warszawa, 1838, 1864, 1884.
6 dyw. piech. Cyprian Mazanowicz, mgr teol., ord. św. Anny 3 kl., med. 1863-1864, 1821, 1844, 1861; Kazimierz Hryniewski j. w.
7 i 8 dyw. piech. Witalis Dębski, kand. teol., 1843, 1868, 1876, w 1878 przeniósł się do Kazania; Jan Hrynkiewicz, w 1874 w twierdzy Modlin, 1879 w 2 d. grenad., 1839, 1862, 1876; Karol Jaworowski, 1874—1880, 1823, 1846, 1869; Franciszek Bilski, 1862, 1886, 1886.
10 dyw. piech. Aleksander Dunin Wolski, 1849, 1873, 1876, (zm. 3 marca 1894 r.); Koncewicz, o. prob. tobolski od 1880 r.; Franciszek Szczetnikowicz, kand. teol. przeniósł się na własną prośbę z kazańsk. okr. wojen. w 1879 r., 1828,1850,1879.
17 dyw. piech. Franciszek Szczetnikowicz j. w.
18 dyw. piech.. Karol Jaworski, od 1881 j. w.
3 dyw. kaw. Julian Miniat, stud. fil., 1804, 1827,—.
5 i 6 dyw. kaw. Stanisław Feliński, kan. hon. miński, ord. św. Stan. 3 kl., med. 1863-1864, krz. zł., 1832, 1856, 1862; Feliks Kamieniecki, mgr teol., 1829, 1851, 1885.
13 i 14 dyw. kaw. Jan Bortkiewicz, kand. teol., 1824, 1848, 1869.

Bez oznaczonego bliżej przydziału: Onufry Montwiłło, kand. teol., med. 1863-1864; Hilary Zienkiewicz w 1863, 1834, 1862, —. Józef Karłowicz, med. 1862-1864, święc. 1861; Władysław Morawski, kand. teol., 1842, 1862, —; Jan Dzierwanowski, kand. teol., 1825, 1859, —; Aleksander Puchalski, 1837, 1862, —.

Kapelani do Królestwa byli naznaczani od 1852 r., a wykazywani w „Directorium Officii Divini ac Missarum... archidioecesis Mohileviensis” od 1862 r. Ordo Divini Officii ad usum archidioecesis Varsoviensis ani od 1852 r. do 1862 r., ani później nie wymienia kapelanów, pracujących na terenie Królestwa Polskiego. Jeden kapelan obsługiwał jedną lub dwie dywizje. Ilość ich zależała od liczby konsystujących w Królestwie dywizji. Przez cały ten okres dziekanem był ks. Antoni Kaczanowski. Liczba kapelanów dywizyjnych wahała się od 5 do 9 osób.

3. Po podziale całego wojska na okręgi (1889-1915)

1. Warszawski okręg wojenny

1.Antoni Kaczanowski, mgr teol., kan. hon., krz. św. Stan. 2 kl. i św. Anny 2 i 3 kl., med. pam. 1863-1864, dziekan i kpl. 5 korpusu.

2. Franciszek Bilski, kpl. 6 korpusu od 1900 r. w Warszawie prob. kośc. św. Franciszka; Wacław Merkel, kpl. pomocn. w Warszawie, 1863, 1888, 1901; Zygmunt Cenzelski, wik. i kpl. pomocn.; Jan Dyrgiałło, wik. i kpl. pomocn., 1885, 1908, 1909; Karol Jaworowski, kpl. 14 korpusu.

2. Petersburski okręg wojenny
Feliks Piotrowski w Nowogrodzie, krz. zł., 1831, 1863,1881; Kazimierz Batura t-że, 1863, 1887, 1905; Wiktor Pietkiewicz w Petersburgu, ord. św. Stan. 2 i 3 kl. i św. Anny 3 kl., 1871, 1893, 1896; Adam Akko, mgr teol. t-że, 1862, 1888, 1907.

3. Moskiewski okręg wojenny
Jan Bobkiewicz, kpl. wojsk. gimn. i różn. zakład, wojsk., krz. zł., 1845, 1868, 1876, w 1900 r. ord. św. Stan. i św. Anny 3 kl.; Antoni Hilewski w Moskwie, 1860, 1884, 1901; Piotr Artur Sanicki w Kałudze; Józef August Bujno w Jarosławiu, 1837, 1874, 1893.

4. Wileński okręg wojenny
Władysław Bajkowski w Witebsku, 1838, 1864, 1897; Ignacy Rudis t-że, 1871, 1895, 1903; Jan Bieniasz Krzywiec t-że, 1873, 1902, 1912; Jan Grass, mgr teol. w Rydze, 1861, 1885, 1889; Antoni Burzyński t-że, 1874, 1900, 1905.

5. Kijowski okręg wojenny
Feliks Nowicki, zam. w Czernihowie; Wiktor Kończa, mgr teol, zam. t-że, ord. św. Stan. i św. Anny 3 kl. i krz. zł., zam. w Kijowie 1842, 1862, 1899.

6. Kazański okręg wojenny
Feliks Kochanowski, kpl. wojsk., gimn. w Kazaniu, krz. zł. 1839, 1866, 1874.

7. Przyamurski okręg wojenny
Adam Szpiganowicz, mgr teol., adm. i kpl. we Władywostoku; Bolesław Janowicz, zam. w Chabarowsku, a później w Nikolsku Usuryjskim, 1869, 1892, 1907; Dominik Mikszis w Chabarowsku, 1872, 1898, 1914.
Kronsztadt: Kazimierz Łuszpis, adm., mgr teol., kpl. ląd. i morskich wojsk, krz. zł., 1860, 1886, 1892; Kazimierz Michalkiewicz, prob., kpl. morsk. i ląd., morska szk. inż., gimn. męsk. i żeńsk., morska szk. felcz., krz. zł. 1865, 1888, 1895 (następnie biskup sufragan archidiecezji wileńskiej, prekon. 12 stycznia 1923 r., konsekr. 10 czerwca 1923 r.); Leonard Gaszyński, ord. św. Stan. 3 kl. i krz. zł., 1867, 1893, 1902.

W Polsce w 1889 r. znikają już kapelani katoliccy przy dywizjach, a zostają tylko przy korpusach w liczbie trzech.
Archangielsk: Juwenalis Jaźwicki, kapuc., adm. i kpl., 1815, 1847, 1860; Bolesław Filipowicz.
Helsingfors: Michał Ruczyński, mgr teol., ord. św. Stan. 3 kl. i św. Anny 3 kl., 1834,1862, 1884.
Omsk: Leon Czudowski, mgr teol., 1859, 1884, 1887.
Orenburg: Władysław Bajkowski, adm. i kpl., 1838, 1864, 1889.
Orzeł: Franciszek Obrompalski, adm. i kpl. wojsk, i gimn., 1828, 1854, 1873; Wiktor Kończa, adm. kpl. wojsk. gimn.
Twer: Jan Puchalski, kan. hon. miński, adm. i kpl., 1827, 1841, 1887.
Wołogda: Feliks Czarkowski, adm. i kpl., 1835, 1860, 1889; Kazimierz Ejtunowicz, 1832, 1859, 1889.
Woroneż: Feliks Grocholski, adm. i kpl. wojsk, gimn., 1835, 1861, 1881.


Bibliografia:
- Ks. E. Nowak, st. kapelan Wojska Polskiego, Duszpasterstwo Wojskowe Katolickie i Prawosławne w Rosji 1832-1914, Wilno 1934, Dodatek, s. 21-28.
- Directorium Officii Divini ac Missarum... Archidioecesis Mohileviensis z lat 1831-1915.
-
Ordo Divini Officii ad usum archidioecesis Varsoviensis z lat 1852-1915.

oprac. Paweł Glugla

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;